ENERJİ KİMLİK BELGESİ 1 OCAK 2020 TARİHİNE KADAR TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR

Binalarda Enerji Performnsı Ynetmeliğinin 25. maddesinde mevcut ve yeni tüm binaların 1 ocak 2020 tarihine kadarEnerji Kimlik Belgesini hazırlaması gerekiyor.

Aksi Durumda Tapu işlemleri yapılamaz.Alım-satım gerçekleştirilemz!

EKB – Enerji Kimlik Belgesi Nedir ?

Geçmiş yıllırda 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda etkin bir şekilde Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Günlük hayatımızdki kullandığımız eşyalara göre daha basit bir ifade edersek: buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A - G arasında olacak şekilde yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

İnşaat hailinde olan,yeni yapılacak ya da bitmiş binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Halihazırdaki binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Peki Enerji Kimlik Belgesi  Nasıl Alınır?

Bu konuda yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

Bünyesinde EKB Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

Enerji Kimlik Belgesi Kimlerde bulunmalı ?

Madde 25-6:Enerji Kimlik belgesinin bir nushası bina sahibi,yöneticisi,yönetim kurulu,veya enerji yöneticisinin yanında muhafaza edilir.Bir nushası Bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yere asılır.

Madde 25-15:Bağımsız bölümlere ilişkin alım,satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enrji kimlik belgesinin bir sureti alıcı veya kircıya verlir.